Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„TEOCTIST PATRIARHUL”
din Giurgiu

„Fiti cu urechile deschise spre tot ceea ce este bun, frumos, înaltator, folositor, spre îndemnul catre fapta buna si lucrul temeinic, placut lui Dumnezeu si oamenilor!”
Patriarhul Teoctist

„Preotia, stiinta vindecarii sufletelor, urmareste sa întraripeze sufletul,
sa-l smulga din lume, sa-l dea lui Dumnezeu;
sa-l faca sa pazeasca chipul lui Dumnezeu, daca nu l-a pierdut;
daca e în primejdie sa-l piarda, sa-i arate calea ca sa si-l pastreze;
iar daca si l-a stricat, sa-l aduca din nou la starea cea dintâi.
Preotia urmareste sa faca sa locuiasca, prin Duhul Sfânt,
Hristos în inimile oamenilor.
Si, în sfârsit, scopul cel mai de seama al preotiei este sa-l faca Dumnezeu si
partas fericirii celei de sus pe cel ce apartine cetei celei de jos, pe om.
(Sf. Grigorie de Nazianz)”

Scurt Istoric

Biserica este, în societatea noastrã, singura institutie de pe pãmânt care nu se îngrijeste numai de viata pãmânteascã, ci, în primul rând, de viata cereascã, de mântuirea vesnicã a fiecãrui om, pentru cã „Dumnezeul voieste ca toti oamenii sã se mântuiascã si sã vinã la Cunostinta adevãrului“ (I Tim. 2, 4 ). Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune: „Ce-i va folosi omului dacã va câstiga lumea întreagã, iar sufletul sãu îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul sãu?“ (Matei 16, 26). De aceea, El ne îndeamnã: „Cãutati, mai întâi, Împãrãtia lui Dumnezeu, si toate celelalte se vor adãuga vouã“ (Matei 6, 33). Însã pentru ca sufletele oamenilor sã meargã pe calea mântuirii, sã nu se rãtãceascã si sã nu se piardã, Dumnezeu, prin Fiul Sãu Iisus Hristos, a instituit în lume pãstori de suflete, pãzitori care vegheazã la mântuirea sufletelor, ca ele sã dobândeascã viata vesnicã. Urmasi ai Sfintilor Apostoli, trimisi de Hristos în lume, ei au ca principalã responsabilitate sã lucreze pentru mântuirea oamenilor, învãtându-i sã trãiascã potrivit poruncii iubirii fatã de Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos a spus ucenicilor Sãi: „Precum M-a trimis pe Mine Tatãl vã trimit si Eu pe voi“ (Ioan 20, 21), sau: „Luati Duh Sfânt, cãrora veti ierta pãcatele, le vor fi iertate; cãrora le veti tine, vor fi tinute“ (Ioan 20, 22-23) sau „Cine vã primeste pe voi, pe Mine mã primeste“ (Matei 10, 40), „Cel ce vã ascultã pe voi, pe Mine mã ascultã“ (Luca 10, 16), arãtând prin aceasta importanta slujitorilor Sãi. Slujirea preoteascã este, asadar, cea mai sfântã slujire în lumea aceasta. Prin ea se reflectã lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în lume, de aceea preotia implicã si cea mai mare responsabilitate pentru pãstorii de suflete. Conform învãtãturii de credintã a Bisericii noastre, „Religia este raportul liber si constient al omului cu Dumnezeu, care se traduce prin sentimentul religios, iar în afarã, prin moralã si cult“. Între actiunile initiate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, se numãrã si aceea privind reorganizarea învãtãmântului teologic conform cerintelor Bisericii si societãtii românesti actuale. În procesul de înnoire a învãtãmântului teologic, o atentie aparte s-a acordat Seminariilor teologice. Un prim pas l-a constituit integrarea Seminariilor Teologice în cadrul învãtãmântului de stat. Un moment important în procesul de reorganizare a învãtãmântului teologic seminarial l-a constituit redeschiderea unor seminarii sau înfiintarea altora noi. Începând cu anul scolar 1996-1997, scoala româneascã teologicã s-a îmbogãtit cu un nou Seminar teologic în cadrul Arhiepiscopiei Bucurestilor. Acesta a luat fiintã în vechea Cetate a Giurgiului de pe malul bãtrânului Danubius. Preotii si credinciosii de pe aceste meleaguri s-au bucurat atunci când Întâistãtãtorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist , în calitatea Sa de Chiriarh al locului, a acordat Înalta binecuvântare în vederea înfiintãrii acestei scoli teologice.

Urmare a predãrii Religiei în scoalã, tot mai multi tineri s-au apropiat de Sfânta Bisericã, unii dintre ei exprimându-si dorinta de a deveni slujitori ai sfintelor altare. Având în vedere doleantele acestor tineri de a urma una din formele de învãtãmânt teologic, s-a nãscut ideea înfiintãrii unui Seminar Teologic liceal la Giurgiu, care a fost primitã cu mult interes atât de cãtre Centrul Eparhial, cât si de cãtre Consiliul Local al municipiului Giurgiu. În calitatea sa de profesor la catedra de Istoria religiilor din cadrul Colegiului National „Ion Majorescu“ din Giurgiu (în perioada 1993-1996 ), Pãrintele profesor Emil Nedelea Cãrãmizaru , împreunã cu distinsul director de atunci al Colegiului, profesorul Mircea Bulboacã , fiu de preot si nepot al vrednicului de pomenire Episcop Iosif Gafton al Râmnicului, au avut initiativa înfiintãrii Seminarului teologic în cadrul Colegiului, ca prima scoalã cu profil teologic din istoria Cetãtii Giurgiului.

Seminarul teologic Giurgiu s-a bucurat, de asemenea, de sprijin si din partea Protoieriei Giurgiu Sud, a Pãrintelui Protoiereu Constantin Buga , a Inspectoratului scolar judetean Giurgiu, prin inspectorul scolar general de atunci, profesorul Nelu Lobda, precum si din partea Ministerului Învãtãmântului, de la care a obtinut aprobãrile necesare. Asadar, aceastã remarcabilã realizare pentru Bisericã si scoalã poartã binecuvântarea Prea Fericitului Pãrinte Patriarh Teoctist , care, prin adresa Cancelariei Sfântului Sinod nr. 590/1996, a comunicat Centrului Eparhial hotãrârea privind înfiintarea Seminarului Teologic liceal din Giurgiu. În realizarea acestui obiectiv l-a avut alãturi pe Înalt Prea Sfintitul Pãrinte Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, pe atunci Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucurestilor. În demersurile întreprinse, s-a primit sprijin din partea P.C. Diacon Profesor Nicu Octavian, Consilier patriarhal, a domnului Petre Tãnãsescu de la Secretariatul de Stat pentru Culte, si, în mod deosebit, din partea P. C. Preot Mihai Hau , Consilier cultural al Sfintei Arhiepiscopii

a Bucurestilor. Schema de functionare a fost aprobatã cu ordinul Sfintei Arhiepiscopii nr. 2985/1996, potrivit Înaltei rezolutii a Prea Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist.

În anul scolar 1996-1997, Seminarul teologic din Giurgiu a functionat cu clasa a IX-a, formatã din 33 de elevi, toti interni. De-a lungul celor zece ani de existentã, aceastã institutie teologicã a scolarizat tineri din judetul Giurgiu, din aproape toate zonele tãrii, precum si tineri români din Basarabia si Ucraina. Din toamna anului 1998 Seminarul teologic îsi mutã sediul pe lângã Grupul Scolar „Miron Nicolescu“ din Giurgiu. Dupa numeroase demersuri, sunt transferate Seminarului douã imobile – cãmin si cantinã – situate în Soseaua Sloboziei Nr. 1, unde au fost efectuate ample lucrãri de amenajãri si reparatii. Din anul 1999, aceastã scoalã primeste, cu acordul Patriarhiei Române si al Ministerului Educatiei Nationale, autonomie cu schemã proprie de functionare.

În anul 2001, de pe bãncile Seminarului teologic „Sfântul Ioan Valahul“ iese prima promotie de absolventi, cu medii la examenul de Bacalaureat având peste nota 8, iar procentul celor admisi la institutiile de învãtãmânt universitar a fost de 100%. De-a lungul anilor de existentã a acestei scoli, profesorii si elevii sãi au fost prezenti la nenumãrate manifestãri religioase, cultural-spirituale si de învãtãmânt, în tinuturile giurgiuvene, în tarã si strãinãtate. An de an, elevii seminaristi au participat la concursuri si olimpiade scolare organizate de Ministerul Educatiei si Cercetãrii, unde au obtinut întotdeauna rezultate bune si foarte bune.

Anul 2007 reprezintã în istoria acestui Seminar un an de referintã. Dupã multe si sustinute demersuri ale Conducerii scolii, în cel de-al doilea imobil, obtinut în anul 1999, s-a amenajat, cu binecuvântarea Prea Sfintitului Dr. Ambrozie – Episcopul Giurgiului, o scoalã nouã, dotatã cu tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfãsurãri a procesului instructiv-educativ la o scoalã teologicã. Investitia se ridicã la aproximativ 2.300.000 Ron (23 miliarde lei vechi). A fost amenajat un Paraclis, cu hramul Sfintii Trei Ierarhi, împodobit cu o frumoasã catapeteazmã sculptatã în lemn de stejar, donatã de Prea Sfintitul Dr. Ambrozie – Episcopul Giurgiului . Scoala a fost amenajatã modern, dupã norme europene cu sãli de clasã, cancelarie, birouri, laboratoare de muzicã psalticã, informaticã, laborator de religie, bibliotecã, spatii pentru recreerea elevilor etc. Paraclisul si celelalte spatii special amenajate din scoalã vor fi înfrumusetate cu picturã bisericeascã. Pe peretii exteriori au fost executate decoratiuni bisericesti în tehnica „Sgrafito“. De asemenea, au fost continuate lucrãrile de îmbunãtãtire a conditiilor de cazare si masã a elevilor, atât la internatul Seminarului teologic, cât si la blocul alimentar.

Izvor dãtãtor de luminã, formator de caractere si de oameni devotati principiilor morale perene si de nezdruncinat, bazat pe învãtãtura nemuritoare a Mântuitorului Iisus Hristos, Seminarul Teologic din Giurgiu are ca ocrotitor pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul, cel care, cu sângele sãu L-a mãrturisit pe Învãtãtorul Cel Mare, dând model de curaj, de putere a credintei si de mãrturisire vie a acesteia. O scoalã teologicã într-o strãveche Cetate crestinã precum cea a Giurgiului, reprezintã o fãclie vie ce dã luminã din lumina sa.